google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U
 
       
 
 
 
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK   

 

ŚRODA

 

CZWARTEK 

 

PIĄTEK 

8.45-10.30

11.00-12.30

 

 

 

8.00-9.40

10.40-11.30

12.30-13.40

 

 

10,00-10.30

11.00-12.15

 

nieczynne

 

 9.30-10.30

12.30-13.40

 PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W ORZESZU
W CZASIE EPIDEMII COVID-19
Celem procedur jest:
1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
2) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej
Obowiązki czytelników:
1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły wyłącznie w godzinach jej pracy.
2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: zasłaniać usta i nos, zachowywać bezpieczny odstęp 1,5m.
3) Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca z zachowaniem bezpiecznego odstępu. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5m.
4) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
5) Zwroty odbiera bibliotekarz i umieszcza je w wyznaczonym do tego celu i stosownie opisanym kartonie.
6) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.

Obowiązki bibliotekarzy:
1) Bibliotekarz obsługujący użytkowników zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej: dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych oraz zasłaniania ust i nosa.
2) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone i poddane 3-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.). Potem są odpisywane przez bibliotekarza z konta czytelnika i włączane na półki.
3) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pomieszczenie jest wietrzone, przeciera się płynem dezynfekcyjnym powierzchnie płaski.
4) Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownik dezynfekuje środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.

Uwagi dodatkowe:
1.Nie ma możliwości korzystania z czytelni oraz stanowiska komuterowego.
2.Biblioteka udostępnia swoje zbiory z ograniczonym dostępem do półek.
3.Aby wypożyczanie przebiegało sprawnie – łącznicy z biblioteką mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę zamówień”.
4. Zapytania o książki lub sprawy dotyczące wypożyczeń można kierować do bibliotekarza przez e-dziennik Librus na adres Anna Piksa nauczyciel.
5. Zwroty poszczególnych części podręczników klas I-III, mające miejsce podczas bieżącego roku szkolnego, odbywać się będą na dotychczasowych zasadach. Bibliotekarz osobiście zbierze je w poszczególnych klasach, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i wyda nowe części.
6. Podręczniki dla klas I-VIII przekazuje uczniom wychowawca.

 
 
 REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Orzeszu

1.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz ich rodzice, absolwenci, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2.Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3.Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
a) w czytelni,
b) wypożyczając je do domu,
c) wypożyczając lub oglądając w pracowniach przedmiotowych (książki przekazane do pracowni).
4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego tygodnia lub pięć książek na dwa tygodnie. Przeczytane książki należy zwrócić do biblioteki, ponieważ czekają na nie inni czytelnicy. Jeśli zaistnieje potrzeba dłuższego korzystania z książek, należy uzgodnić to z nauczycielem bibliotekarzem. Uczeń przygotowujący się do konkursów, ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
5. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko, nie można przekazywać osobom trzecim.
6. Wypożyczone książki i inne materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem książek, powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
7. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek, sami wybierają książki z regałów, jeśli czegoś nie wiedzą, pytają nauczyciela bibliotekarza.
8. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
9. Czytelnik, który zgubi książkę lub zniszczy, jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. Wartość książki powinna odpowiadać aktualnej antykwarycznej cenie książki zagubionej lub zniszczonej.
10. Biblioteka wypożycza książki na okres wakacji letnich i zimowych.
11. W przypadku zmiany szkoły, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem ze szkoły oddać książki wypożyczone z biblioteki.
12.Do biblioteki należy przychodzić z czystymi rękami i w szkolnym obuwiu zachowując spokój i ciszę.
13. Do biblioteki nie wnosimy jedzenia i napojów.
14. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu - w czytelni. 15. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania.

 

Regulamin wypożyczania i przekazywania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Orzeszu im. Władysława Broniewskiego

Podstawa prawna:
(Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811).

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zwany dalej „Regulaminem” reguluje:
1.Zasady wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania.
2.Tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej.
3.Postępowanie w przypadku zgubienia, zniszczenia podręczników, materiałów edukacyjnych.

Rozdział II
Zadania biblioteki dotyczące podręczników szkolnych

1. Biblioteka szkolna, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
2. Biblioteka nieodpłatnie:
- wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne, mające postać papierową,
- zapewnia uczniom dostęp do materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3. Dołączona do podręczników, materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną ich część i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem, materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zakupu całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział III
Przyjęcie zbiorów na stan szkoły

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przyjęte na stan Biblioteki na podstawie faktury.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wpisywane do księgi inwentarzowej podręczników szkolnych.
3. Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.
4. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez minimum 3 lata.

Rozdział IV
Udostępnianie zbiorów
§1
1.Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
3.Ćwiczenia do podręczników przekazywane są uczniom, rodzice potwierdzają ich otrzymanie bez konieczności zwrotu.
§2
Okres trwania wypożyczenia
1. Wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do 14 września danego roku szkolnego.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne wypożyczane są na okres 10 miesięcy.
3. Zwrot podręczników, materiałów edukacyjnych następuje na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego lub w innym wskazanym terminie.
4. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura wypożyczania podręczników, o której mowa w § 3 Regulaminu.
4. W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole Podstawowej Nr 9 w Orzeszu wychowawca ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
5.Wychowawca otrzymane podręczniki, materiały edukacyjne niezwłocznie przekazuje do biblioteki.

§3
Procedura wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych
1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy pobiera z Biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
2. Po przekazaniu uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca ma obowiązek odebrać podpisane przez rodziców Umowy Użyczenia (załącznik nr 1) do końca września i przekazać je do biblioteki.
3. Po przekazaniu uczniom materiałów ćwiczeniowych wychowawca ma obowiązek odebrać podpisane przez rodziców Oświadczenia potwierdzające odbiór materiałów ćwiczeniowych (załącznik nr 2) i do końca września przekazać je do biblioteki.
3. Wychowawca ma obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) z Regulamin wypożyczania i przekazywania materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej Nr 9 w Orzeszu im. Władysława Broniewskiego
4. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili nauczycielowi – bibliotekarzowi.

Rozdział V
Odpowiedzialność za udostępnione podręczniki, materiały edukacyjne

§1
Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem i zwrot podręczników, materiałów edukacyjnych
1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem (oprawia do tygodnia od wypożyczenia).
2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw, ewentualnie wymiany okładki.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.).
5. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów o zasadach korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych.
6. Po zebraniu kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych wychowawca przekazuje je zgodnie z listą do biblioteki w ustalonym z bibliotekarzem terminie.

§2
Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego
1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
2. Na żądanie wychowawcy lub nauczyciela – bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do naprawy podręcznika.

§3
Zakres odpowiedzialności
1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzic pokrywa koszty zakupu nowego podręcznika.

Przepisy końcowe

1.Organem uprawnionym do zmiany postanowień regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
2.Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczenia lub udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

*podręcznik- podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego zakupiony z dotacji celowej; *materiał edukacyjny- materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; *materiał ćwiczeniowy- materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności; *dotacja-dotacja celowa, o której mowa w art22ae pkt5 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.z 2014r. poz.811).

 

REGULAMIN KĄCIKA KOMPUTEROWEGO

W bibliotece znajduje się jedno stanowisko komputerowe przeznaczone dla uczniów dla celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w zasobach Internetu, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych. Korzystanie z gier i zabaw jest możliwe tylko za zgodą opiekuna zajęć lub bibliotekarza.

1.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. NIE WOLNO! Wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych; zapisywać dokumentów na dysku twardym; włączać i rozłączać kabli zasilających, przeglądać strony WWW prezentujące treści nieetyczne.
2. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w kąciku komputerowym należy zachować ciszę. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów żywnościowych.
3.Przy stanowisku mogą się znajdować maksymalnie dwie osoby.
4.Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
5.Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.
6.Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
7.Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia stanowisk, sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
8.W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
9.Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).
10.Każdy uczeń jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem biblioteki i stosować się do niego.

 

REGULAMIN CZYTELNI
1.Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.
2.Z czytelni mogą korzystać uczniowie oraz ich rodzice, absolwenci, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
3.W czytelni obowiązuje cisza.
4.W czytelni nie wolno spożywać posiłków, zabronione jest wnoszenie jedzenia i picia.
5.W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów.
6.Z księgozbioru podręcznego może czytelnik korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
7.Czytelnik ma dostęp do księgozbioru podręcznego– za pośrednictwem bibliotekarza.
8.Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
9.Czytelnik odpowiada osobiście za książki z których korzysta.
10.Troskę o ład i piękno czytelni powierza się czytelnikom.

 
 
 
 
 
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych październik 2018
 
 
Kolejny już raz wolontariusze z klas VIII przyłączyli się do akcji „Starsi czytają młodszym”
i z ochotą odwiedzali oddziały przedszkolne, aby zarazić swych młodszych kolegów bakcylem czytania.
 
Uczniowie kl.I zostali pasowani na czytelników.
 

 
 
Odbyły się również dwa konkursy „Przygody Kubusia Puchatka” dla przedszkolaków

 

oraz „Polska, moja Ojczyzna" dla uczniów klas I-III
 
 


Oto zwycięzcy:
I miejsce w konkursie „Przygody Kubusia Puchatka”
Kamila Olsza
I miejsce w konkursie „Polska, moja Ojczyzna"
Krzyś Ucka
Gratulujemy!
 
 
 
 
 Konkurs na
NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ
rozstrzygnięty !
 
               Oto zwycięzcy w kategorii młodszej:
                                    I miejsce Martyna Szołtysek kl.III
                                   II miejsce Natalia Skrzypczyk kl.I

               Zwycięzcy w kategorii starszej:
                                    I miejsce Lidia Figołuszka kl.VII
                                                   Dominika Kłakus kl.IV
                                   II miejsce Aneta Krymer kl.IV
                                  III miejsce Aleksandra Kłakus kl.VII

                         Wyróżnienia przyznano:
                                                     Dorocie i Zofii Wieczorek z kl.VI
                                   

                                                                  Gratulujemy 

 
 
 
Bajkowy wieczór w bibliotece

        W piątek 26 stycznia 2018r. biblioteka nasza gościła niezwykłą jedenastkę uczniów z klas 0-IV.
    Byli to zwycięzcy konkursu plastycznego „Mój przyjaciel - Pluszowy Miś” zorganizowanego również
    przez bibliotekę. 
       Wieczór obfitował w atrakcje. Uczestnicy poznali historię teatrzyku kamishibai,
    obejrzeli przedstawienie pt. „Opowiadanie o chłopcu z dwojgiem oczu”, a następnie samodzielnie
    przygotowali teatrzyk do opowiadania pt.” Kryształowa kula”. Był również czas na przyrządzenie
    słodkich przekąsek, konkursy wiedzy czytelniczej, bajkowe zabawy i gry z użyciem tablicy
    interaktywnej, zabawy ruchowe i taniec.
        Na zakończenie odbyła się zaś projekcja bajki pt.”Sekretne życie zwierzaków domowych”
    oraz ciepły poczęstunek.
 
                     
 
                  
  
 
   
 
 
 
           
 
 
 
 

Klasa VI realizuje program „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”

Program „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości” jest częścią kampanii

społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Celem Programu jest przedstawienie uczniom pozytywnych wartości, wskazanie korzyści płynących z ich zastosowania

w codziennym życiu oraz przećwiczenie pod okiem nauczyciela sytuacji, w których to zastosowanie

jest wskazane.

Równoważnym celem jest propagowanie czytelnictwa oraz umacnianie roli literatury jako moralnego kompasu

i źródła inspiracji przy podejmowaniu ważkich decyzji.

Program nauczania wartości obejmuje dwanaście uniwersalnych wartości moralnych. Są to:

1. Szacunek
2. Uczciwość
3. Odpowiedzialność
4. Odwaga
5. Samodyscyplina – umiar i rozwijanie własnego potencjału
6. Pokojowość
7. Sprawiedliwość
8. Szczęście, optymizm, humor
9. Przyjaźń i miłość
10. Solidarność
11. Piękno
12. Mądrość

Program trwa od 2 października do 15 grudnia 2017 roku.

Książka nas łączy

obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych październik  2017

Kolejny już raz w miesiącu październiku świętowaliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

                   Hasło tegorocznego święta brzmiało Książka nas łączy.

DSCF0765.JPG - 3,99 MB
 
 

Był to czas licznych konkursów, akcji i imprez bibliotecznych, w które włączyła się cała społeczność szkolna przygotowując zaproszenia do biblioteki.

Wolontariusze z klas VII przyłączyli się do akcji „Starsi czytają młodszym” i z ochotą odwiedzali oddziały przedszkolne, aby zarazić swych młodszych kolegów bakcylem czytania. Uroczyste obchody zaplanowane na wtorek 24 października zaskoczyły zebranych swą formą, nikt bowiem nie spodziewał się Pokazu Mody książkowej, gdzie uczniowie klasy III oraz IV przebrani za niezwykle barwne postacie z lektur szkolnych i bajek zaprezentowali swój strój „na wybiegu”. 

 
DSCF0755
 

W dniu tym, w obecności książkowych bohaterów, przyjęto również do czytelniczego grona uczniów klasy pierwszej.

Najwięcej emocji wzbudziło jednak rozstrzygnięcie bibliotecznych konkursów:

„W krainie baśni H. Ch. Andersena” – konkurs dla dzieci przedszkolnych w którym przyznano dwie pierwsze nagrody dla

                            Krzysztofa Ucki oraz Antoniego Kopla

"By czytać się chciało - zrób zakładkę wspaniałą" – konkurs dla uczniów klas I-VII gdzie przyznano nagrody w dwóch kategoriach wiekowych I-III oraz IV-VII

W kategorii I-III

         I miejsce Natalia Skrzypczyk

                        Martyna Szołtysek

          II miejsce Bartek Kocima

                          Bartek Pucicki

         III miejsce Hania Figura

W kategorii IV-VII

         I miejsce Franciszek Widuch

                         Lidia Figołuszka

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef