google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

Informacja Organu Prowadzącego orzeskie szkoły podstawowe
dla rodziców/ opiekunów prawnych uczniów obecnych klas VI.

W związku z trzecim – ostatnim etapem reformy edukacji informujemy rodziców/opiekunów prawnych uczniów obecnych klas VI uczących się w orzeskich szkołach podstawowych o możliwości przeniesienia swojego dziecka w obwód szkoły odpowiedni z miejscem zamieszkania. Wnioski o przeniesienie ucznia można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły, do której aktualnie uczęszcza dziecko. Wypełniony wniosek z podpisami rodziców/opiekunów prawnych należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2019 r. Rodzice uczniów spoza obwodu danej szkoły mogą również zadeklarować przeniesienie dziecka
do innej orzeskiej podstawówki jednak decyzja o przyjęciu ucznia będzie podjęta przez Dyrektora danej szkoły, do której uczeń aplikuje i będzie uzupełnieniem liczby uczniów w tworzonym oddziale (nie może spowodować podziału oddziału klasowego). Organ prowadzący podejmie ostateczną decyzję o utworzeniu klas VII na rok szkolny 2019/2020 po analizie złożonych przez rodziców wniosków. Informacja o utworzeniu klas VII w szkołach SP1, SP3 oraz SP7 zostanie przekazana rodzicom najpóźniej do 08 lutego 2019r. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Dyrektorzy szkół.

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                               Sylwia Krawczyk

                                                                                               Naczelnik Wydziału Edukacji

Życzliwość – dlaczego warto być życzliwym?

Bądź życzliwy nie tylko w Dniu Życzliwości

Co to w ogóle jest życzliwość?

Uśmiech, ciepłe spojrzenie, kilka drobnych słów, niewymuszona grzeczność...

Słowo zapomniane, niedocenione, rzadko używane w sklepie, szkole, domu na ulicy...

Dlaczego warto to zmienić?

Dlaczego warto być życzliwym?

Życzliwość to życie w prawdzie i szczerości oraz szczęściu w stosunku do siebie i innych ludzi.

W tym wszystkim na pewno pomaga życzliwość.

Wystarczy jeden uśmiech, dobre słowo a czasami ustąpienie miejsca w autobusie. Wtedy robimy dobry uczynek, ale także ludzie nie patrzą na nas jak na kogoś, komu nie można zaufać będąc życzliwym zdobywamy zaufanie a przy okazji przyjaciół, nowe znajomości.

Przekonali się o tym bohaterowie przedstawienia przygotowanego przez nasze szkolne koło teatralne, które 21grudnia 2018r. miało okazję zaprezentować w tej świątecznej atmosferze swoje przesłanie wraz z ciepłymi bożonarodzeniowymi życzeniami.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Informacja dla rodziców o III etapie reformy systemu edukacji.

Reforma systemy edukacji etap III rok szkolny 2019/2020

Dyrektor szkoły informuje, że:

1. Przeniesienie dziecka w nowy obwód szkoły dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczęszczać do klasy VII – obecne szóste klasy.

2. Deklarację  o przeniesieniu dziecka w nowy obwód szkoły należy złożyć najpóźniej do 25 stycznia 2019 roku w sekretariacie szkoły, do której
aktualnie uczęszcza uczeń.

3. Druk deklaracji można pobrać w sekretariacie szkoły od dnia 3 stycznia 2019 r.

4. Deklaracje o przeniesieniu ucznia w nowy obwód szkolny odbywać się będą według następującej zasady:

a) deklaracje rodziców uczniów, który zamieszkują w przynależnym obwodzie szkolnym – wszystkie deklaracje otrzymują pozytywną akceptację

b) decyzja Dyrektora szkoły o przyjęciu ucznia spoza obwodu danej szkoły tylko w przypadku wolnych miejsc w nowo utworzonym oddziale klasowym
(złożona deklaracja nie może powodować konieczności uruchomienia dodatkowego oddziału).

5. Informacja potwierdzająca uruchomienie oddziału klasowego w przekształcanej szkole jest uzależniona od liczby złożonych deklaracji.
Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do decyzji negatywnej w przypadku małej liczby złożonych deklaracji. Ostateczna informacja dotycząca
uruchomienia oddziału zostanie przekazana przez szkołę rodzicom do końca marca 2019 r. po przeprowadzeniu analizy ilościowej.

6. Wykaz obwodów szkolnych zamieszczony jest na stronach internetowych szkół oraz dostępny jest w sekretariatach placówek.

Obwody szkół: http://www.sp9.orzesze.pl/images/CCF20180104_00002.pdf

 

Informacja dla rodziców dzieci 7-letnich.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego informuje o konieczności dokonania przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci 7 – letnich pisemnego zgłoszenia dziecka
do klasy I obwodowej Szkoły Podstawowej  na rok szkolny 2019/2020. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31 stycznia 2019 r.
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą zapisać dziecko do innej orzeskiej Szkoły Podstawowej niż szkoła obwodowa mają obowiązek złożenia dwóch równoległych pism:

  1. wniosek do szkoły obwodowej
  2. pismo ze wskazaniem orzeskiej Szkoły Podstawowej, do której chcieliby aby dziecko uczęszczało (składane w sekretariacie obwodowej szkoły)

Dzieci rodziców, którzy złożyli pismo wyrażające wolę rozpoczęcia edukacji przez ich dziecko w innej orzeskiej Szkole Podstawowej niż szkoła obwodowa będą podlegały rekrutacji na wolne miejsca zgodnie z ustalonymi przez Organ Prowadzący szkoły i przedszkola terminami rekrutacji. (szczegółowe informacje
o terminach rekrutacji do I klas szkól podstawowych znajduje się w Zarządzeniu nr VIII/5/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 7 stycznia 2019 r.) - tabela
w załączeniu.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zamierzają zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej poza obszarem Gminy Orzesze proszeni są o zgłoszenie tego
w sekretariacie szkoły obwodowej lub w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza aktualnie dziecko.

Wnioski do pisemnego zgłoszenia dziecka do obwodowej szkoły podstawowej można pobrać na stronie orzeskich szkół podstawowych i przedszkoli
lub w sekretariatach tych placówek.

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Sylwia Krawczyk

                                                                                                          Naczelnik Wydziału Edukacji

 

rekrutacja szkoła 1920

 

 

Podkategorie

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef